Tuesday, March 3, 2009

my current herb formula

Here's my current herb formula, a follicular phase formula with some nice fibroid shrinkers in it.

Dang Gui
Bai Shao
Shu Di
Shan Yao
Shan Zhu Yu
Fu Ling
Mu Dan Pi
He Huan Pi

No comments: